Indkaldelse til årsmøde og ordinær general forsamling 2018

SKANDERBORG BMX KLUB INDKALDER TIL ÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERAL FORSAMLING 2018

Onsdag den 21. marts 2017 kl. 18.00 – I BMX hallen i Harlev, Snåstrup vej 7, Harlev.

Klubben er vært med en bid brød – Så vil du have lidt at spise, så tilmelder du dig på mail gert@s-bmx.dk

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14. marts 2018. Forslag sendes til gert@s-bmx.dk

§15. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen.
I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal:
Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen.
f) Eventuelt.
————–
§14. Generalforsamling.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag.
4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DMU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret.
5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje.
6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. marts.
7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen).
Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør §14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.